ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีหน้าที่ศึกษาและวิจัยระบบนิเวศทางธรรมชาติเพื่อค้นหาแนวทางที่เหมาะสมและยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งในจังหวัดจันทบุรี ณ สถานที่ที่น่าสนใจนี้คุณสามารถศึกษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของจันทบุรี มีศาลาเล็กๆหลายแห่งที่เว้นช่วงนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับป่าชายเลนนักท่องเที่ยวจะได้พบกับเส้นทางที่แตกต่างกันสองเส้นทางที่เต็มไปด้วยต้นไม้และพืชนานาชนิดจุดสุดท้ายของทัวร์คือศาลาที่คุณสามารถพักผ่อนและเพลิดเพลินไปกับการชมวิวได้ ซึ่งยื่นออกไปในอ่าวจากจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นแนวป่าโกงกางที่ทอดขนานไปกับสายน้ำได้อย่างลงตัว

Monday06:30 - 18:00

Tuesday06:30 - 18:00

Wednesday06:30 - 18:00

Thursday06:30 - 18:00

Friday06:30 - 18:00

Saturday06:30 - 18:00

Sunday06:30 - 18:00