นโยบายความเป็นส่วนตัว: ชาเทรียม โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์

ข้อมูลเบื้องต้น

ชาเทรียม โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (ในที่นี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “พวกเรา” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) ให้การเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้ร่วมธุรกิจ และให้การดูแลสารสนเทศน์ส่่วนบุคคล (ข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ท่านมอบให้เรามาอย่างเป็นความลับ เราเข้าใจในความกังวลของท่าน เรารู้ดีว่าท่านเป็นกังวลถึงวิธีการรวบรวม การนำไปใช้ และการเก็บรักษาสารสรเทศน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน เราให้ความเคารพในความไว้วางใจของท่าน เราจึงมอบความใส่ใจและดูแลรายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายทุกข้อที่เกี่ยวข้อง

 

การใช้งานนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) จะใช้กับข้อมูลส่วนตัวและสารสนเทศน์ที่เกี่ยวข้องกับแขกและบุคคลอื่น ๆ ที่เราทำธุรกิจร่วมด้วย และใช้กับการบริการจัดการข้อมูลและสารสนเทศน์เหล่านั้นในทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบเป็นลายลักษณ์อักษร

 

วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้

วัตถุประสงค์ที่เราจะนำข้อมูลที่รวบรวมได้หรือที่จะต้องรวบรวมจากโรงแรมมาใช้นั้นแบ่งออกได้เป็นวัตถุประสงค์แบบจำเป็น และวัตถุประสงค์แบบสมัครใจ หากข้อมูลนำมาใช้ในวัตถุประสงค์แบบจำเป็น ท่านจะต้องให้ข้อมูลนั้นแก่บริษัท ในกรณีที่ท่านต้องการให้บริษัทส่งมอบบริการที่ท่านประสงค์ หากข้อมูลนำมาใช้ในวัตถุประสงค์แบบสมัครใจ บริษัทจะต้องได้รับการยินยอมจากท่าน และท่านสามารถแจ้งบริษัทไม่ให้ใช้ข้อมูลไปเพื่อวัตถุประสงค์นั้น ๆ และเราจะกระทำตามความประสงค์ของท่าน

วัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลของท่านที่จำเป็นมีดังนี้<

 1.  เพื่อการจัดการและติดตามคำสอบถามและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง;
 2.  เพื่อระบุตัวตนผู้ชนะหรือลูกค้าในกรณีที่มีการรวบรวมรางวัลชนะเลิศ หรือของขวัญจากบริษัท;
 3. เพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องในการเปิดเผยข้อมูลภายใต้กฎหมายที่มีพันธะผูกพันธ์กับบริษัท;
 4. เพื่อดำเนินการตามคำร้องหรือคำสอบถามของคุณ;
 5. เพื่อดำเนินการธุรกรรมที่ท่านร้องขอให้สมบูรณ์;
 6. เพื่อการออกแบบการบริการใหม่หรือเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่มีอยู่จากเราให้เป็นประโยชน์แก่แขกที่เข้าพัก;
 7. เพื่อส่งการสื่อสารด้านการบริหารจัดการของท่าน เช่น สารสนเทศน์เกี่ยวกับบัญชีที่ท่านมีกับเรา หรือเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของข้อความในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 8. เพื่อดูแลและควบคุมกฎกติกาการแข่งขัน โปรโมชัน และเกมที่เราเสนอให่ และ/หรือข้อกำหนดขอการเจรจาข้อเสนอทางการค้าของเรา;
 9. เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการและธุรกิจภายในองค์กรของเรา;
 10. เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือทางเครดิตของท่าน;
 11. เพื่อกำหนดจำนวนเงินที่ท่านเป็นหนี้ หรือเจ้าของ;
 12. เพื่อควบคุมข้อบังคับต่าง ๆ ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัด ยอดเงินสะสมที่คงเหลืออยู่ของท่าน และยอดที่ให้ความปลอดภัยรัดกุมแก่ท่าน;

วัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลตามความสมัครใจของท่านมีดังนี้:<

 1. เพื่อการส่งสารสนเทศน์การตลาด การส่งเสริมการขาย และ/หรือเอกสาร และ/หรือข่าวสารของสินค้าและบริการของโรงแรม
 2. เพื่อการส่งวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดและ/หรือการส่งเสริมการขายที่ทำร่วมกับบริษัทที่ถือหุ้นในเครือ บริษัทร่วม ตัวแทนหรือการเชื่อมโยงสินค้า / บริการที่ทางตัวแทนหรือบริษัทคู่ค้าของเราจัดให้; และ
 3. เพื่อใช้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและบริการ

 

การจัดเก็บสารสนเทศน์ส่วนบุคคล

คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ในนโยบายฉบับนี้ใช้เรียกสารสนเทศน์ส่วนบุคคลที่สามารถใช้ระบุความเป็นตัวตนของท่านได้ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยที่ไม่ต้องให้ข้อมูลหรือสารสนเทศน์ส่วนบุคคลใด ๆ เมื่อเรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพื่อที่จะสามารถให้บริการเฉพาะเจาะจงแก่ท่าน เราจะจะสอบถามให้ท่านแจ้งข้อมูลจำเป็นที่เรามีความจำเป็นต้องนำมาใช้ จะมีการเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของ: (1) การดำเนินการสำรองห้องพักหรือคำขอรับข้อมูลและบริการให้สมบูรณ์ (2) ช่วยรองรับความพึงพอใจแบบส่วนตัวของท่าน (3) การซื้อสินค้าและบริการของเรา (4) การลงทะเบียนในโครงการสมาชิกของเรา (5) การส่งใบสมัครงาน และ (6) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร ทั้งนี้ เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการยืนยันตัวตนท่าน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวท่านเอง และใช้มาตรการที่เป็นไปตามกฎหมาย

 

ประเภทของสารสนเทศน์ส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บมีดังต่อไปนี้:

 1. รายละเอียดส่วนบุคคลของท่าน เช่น ข้อมูลการติดต่อ หนังสือเดินทาง และการตรวจลงตรา บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สารสนเทศน์เกี่ยวกับการเข้าพักของแขก รวมถึงโรงแรมหรือเรสซิเดนซ์ท๊่ท่านเคยเข้าพักมาแล้ว วันที่เข้าพักและวันที่ออก การซื้อสินค้าและบริการ คำขอพิเศษ การสังเกตการณ์เกี่ยวกับความชอบด้านบริการของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านโทรออก และโทรสาร และข้อความในโทรศัพท์ที่ได้รับ;
 3. รายละเอียดบัตรเครดิตของท่าน ข้อมูลการเป็นสมาชิก รายละเอียดบัญชี ราย, รายละเอียดประวัติส่วนตัวและรหัสผ่าน และการเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมสะสมไมล์หรือพันธมิตรการเดินทาง;
 4. ข้อมูลทุกอย่างที่ใช้เพื่อการเติมเต็มคำขอพิเศษ (ยกตัวอย่างเช่น การพักผ่อนหย่อนใจ คำขอเฉพาะเจาะจงด้านการเดินทางและแขกผู้เข้าพัก);
 5. บทวิจารณ์และความคิดเห็นของท่านที่มีต่อบริการของเรา;
 6. สารสนเทศน์ที่เก็บผ่านการใช้ระบบกล้องวงจรปิด และระบบเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ ; และสารสนเทศน์ที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของลูกค้า/li>

ข้อสังเกตสำหรับการตลาดทางตรงและการตลาดทางอิล็กทรอนิกส์

เรามีเจตนาที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมไปถึง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล, และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ) เพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาดให้แก่คุณ เช่น จดหมาย อีเมล โทรศัพท์ และข้อความที่ประกอบด้วยข่าวสาร ข้อเสนอ การส่งเสริมการขาย กิจกรรมที่เรามีหรือที่คู่ค้าของเราจัดทำขึ้น และ / หรือ สาขาย่อย บริษัทที่ถือหุ้น บริษัทร่วม ตัวแทน หรือผลิตภัณฑ์ / บริการของตัวแทน บริษัทคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับระดับสินค้าและบริการดังต่อไปนี้: การท่องเที่ยว การขนส่ง การค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม บัตรเครดิต บริการทางการเงินและการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ ความบันเทิง สิ่งตีพิมพ์ แฟชันและเครื่องประดับอัญมณี การพักผ่อนหย่อนใจและกีฬา สุขภาพและความเป็นอยู่ กิจกรรมการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร โทรคมนาคม เครือข่ายโซเชียล สื่อและการประชาสัมพันธ์

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดทางตรงและทางอิเล็กทรอนิกส์โดยปราศจากการยินยอมของท่าน หากท่านไม่อนุญาตหรือไม่ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถเลือกออกจากการรับข่าวสารทางการตลาดได้ทุกเมื่อโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งท่านสามารถดำเนินการตามคำแนะนำการ “ยกเลิกการเข้าร่วม” ที่มีอยู่ในการสื่อสารนั้น ๆ

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่อยู่กับบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ในกรณีที่บริษัทจะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวจากท่าน เราจะกระทำการดังต่อไปนี้:

 1. แจ้งให้ท่านทราบ (ด้วยข้อความจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือด้วยการแจ้งเตือนแยกต่างหาก) ให้ทราบว่าบริษัทจะเก็บข้อมูลพร้อมแจ้งว่าบริษัทจะนำข้อมูลนั้น ๆ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร;
 2. ในกรณีที่เป็นไปได้ เราจะให้โอกาสท่านเลือก “ยกเลิกการเข้าร่วม” (หมายความว่า ให้ท่านสามารถจำกัดขอบเขตที่บริษัทสามารถใช้งานข้อมูลดังกล่าวได้);
 3. แจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะใช้วิธีใดในการจัดเก็บข้อมูล พร้อมวิธีที่ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูลที่บริษัทเอาไว้

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในกรณีจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ข้อมูลที่เก็บจากท่านจะถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้:

 1. บริษัทในเครือ บริษัทที่ถือหุ้น บริษัทร่วม หรือตัวแทนบริษัท;
 2. เจ้าหน้าที่ ผู้ทำสัญญา บุคคลที่สามที่ให้บริการแก่บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทที่ถือหุ้น ตัวแทน และบริษัทร่วมของผู้ให้บริการบุคคลที่สามในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพวกเขา;
 3. ตัวแทนอ้างอิงเครดิต ในกรณีที่ผิดนัดต่อหน่วยงานที่ติดตามหนี้; และ
 4. บุคคลหรือบริษัทอื่น ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทถือหุ้น ตัวแทน และบริษัทร่วมที่มีภาระหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับ

 

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่่วนตัว

ท่านมีสิทธิ์ในการ:

 1. ตรวจสอบว่าบริษัทได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว;
 2. ร้องขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับท่าน; และ
 3. สอบถามถึงนโยบายและหลักปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 

คำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เพื่อรักษาความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมไปถึงการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าจะมีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้อย่างเหมาะสม เราได้ดำเนินมาตรการทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยและรัดกุมให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามี มาตรการนี้ไม่รวมถึงการตรวจสอบและการเฝ้าระวังที่กระทำอยู่ตลอด ขณะที่เราพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ก็ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยไหนที่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศน์ส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกแทรกแซง นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือโดนแฮก และเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีข้อมูลสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการแก้ไขข้อมูลที่เป็นผลมาจากสถานการณ์ดังกล่าว

การติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อเรามาได้ที่:

ชาเทรียม โฮเต็ล แอนด์ เรซิเดนซ์
28 ซอยเจริญกรุง 70 เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120, ประเทศไทย

โทร: +66 (0) 2 307 8888
โทรสาร: +66 (0) 2 307 8899
อีเมล: privacy@chatrium.com

 

การเข้าเว็บไม่ระบุตัวตน

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแบบไม่ระบุตัวตน เราไม่ได้กำหนดค่าเว็บไซต์ของเราให้เก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของท่านโดยปราศจากการใส่ข้อมูลของท่านเอง นั่นหมายความว่า หากท่านไม่สมัครใจและให้ข้อมูลกับเรา เราจะไม่สามารถรับรู้ตัวตน ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่นที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อจัดการเนื้อหาและโฆษณาให้เหมาะสมกับท่าน เพื่อให้คุณลักษณะโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เรา นอกจากนี้ เรายังแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านกับโซเชียลมีเดียของเรา การโฆษณาและพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ผู้ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านเคยได้ให้ไว้กับพวกเขา หรือข้อมูลที่พวกเขาเคยได้เก็บจากท่านไว้เมื่อครั้งที่ท่านใช้บริการของพวกเขา หากท่านดำเนินการใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป ถือว่าท่านให้การยอมรับคุกกี้ของเรา

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยทางกฎหมาย เราสามารถเก็บคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของท่านหากข้อมูลเหล่านั้นมีความจำเป็นมากในการใช้งานเว็บไซต์ และสำหรับคุกกี้รูปแบบอื่นนั้น เราจำเป็นต้องขออนุญาตจากท่าน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในรูปแบบที่แตกต่างไป คุกกี้บางตัวเกิดจากบริการของบุคคลที่สามที่ปรากฏขึ้นในหน้าเว็บของเรา

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง หรือถอดถอนความยินยอมจากประกาศเรื่องคุกกี้ในเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อ

โปรดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา และวิธีที่เราใช้ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 • ความยินยอมของท่านมีผลใช้กับโดเมนต่อไปนี้: www.chatrium.com
 • เมืองปัจจุบันของท่าน: อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด (คุกกี้ที่จำเป็น คุกกี้เพื่อกำหนดค่าพิเศษ คุกกี้เพื่อการทำสถิติ) 
 • รหัสการให้ความยินยอมของคุณ: 8PR7ZqiC05iOb5s4nvVlwaea+f57roP+8OujZcA74Q1r4z5NyBEcUQ==วันที่ให้ความยินยอม: พฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 21:12:46 นาฬิกา เขตเวลา GMT+8